Entramat III
 • "Entramat III"
 • Cintes de ras s/bastidor, 150 x 150 x 17 cm.
Entramat IV
 • "Entramat IV"
 • Cintes de ras s/bastidor, 150 x 150 x 17 cm.
Entramat V
 • "Entramat V"
 • Cintes de ras s/bastidor, 150 x 150 x 17 cm.
Entramat VI
 • "Entramat VI"
 • Carmen Anzano - Cintes de ras s/ bastidor de fusta, 116 x 89 cm.
Entramat VII
 • "Entramat VII"
 • Acrílic, cintes i peces metàliques s/bastidor, 73 x 70 cm.
Entramat VIII
 • "Entramat VIII"
 • Acrílic, cintes i peces metàliques s/bastidor, 73 x 60 cm.
Entramat IX
 • "Entramat IX"
 • Cintes s/bastidor, 200 x 200 cm.
Entramat X
 • "Entramat X"
 • Carmen Anzano - Tela lli, fil, cinta i peces metàliques s/bastidor de fusta, 130 x 130 x 9 cm.
Entramat II
 • "Entramat II"
 • Cintes s/bastidor 130 x 130 x 8 cm.
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art